Panaszkezelés

A Rendezés Zrt. elsődleges célja, hogy tevékenységével és az ügyfélkiszolgálásával ügyfelei elégedettek legyenek. Legnagyobb igyekezetünk ellenére azonban előfordulhat, hogy Ön valamely okból kifolyólag mégsem lesz elégedett, így tevékenységünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban panaszt fogalmaz meg. Amennyiben Ön megtisztel bizalmával, panaszát maximális együttműködés mellett igyekszünk orvosolni és emellett lehetőséget kapunk arra, hogy tevékenységünket, folyamatainkat még jobbá tehessük.

A Rendezés Zrt szabályozott keretek között biztosítja az ügyfelei azon jogát, hogy a tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát kifejezésre juttathassa. A részletes panaszkezelési gyakorlatunkat a mindenkor hatályos Panaszkezelési szabályzat tartalmazza, azonban a lenti információkkal szeretnénk Önnek a legfontosabb tudnivalókat kiemelni. Amennyiben ezen tájékoztatás elolvasását követően kérdése merülne fel, keresse bizalommal munkatársainkat a „Kapcsolat” menüpontban megjelölt elérhetőségek egyikén.

 1. Mi minősül panasznak?

Panasznak minősül minden, a Társaságunk

 • tevékenységével,
 • magatartásával,
 • szolgáltatásával,
 • mulasztásával

szemben felmerülő olyan szóban, illetve írásban előterjesztett kifogás, amelyben a panaszos a Társaságunk eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét és egyértelmű igényt fogalmaz meg.

Így nem minősül panasznak

 • az általános információkérés a Társaságunk. tevékenységével, folyamataival kapcsolatban,
 • az adatváltozás bejelentése, vagy
 • az ügyfelektől érkező egyéb kérelmek.
 1. Milyen módon lehet panaszt benyújtani?

Panaszt írásban vagy szóban lehet benyújtani a Társaságunkhoz.

Írásban benyújtott panasznak minősül a

 • személyesen vagy más által átadott papír alapú iratban (székhely: 1138 Budapest, Tomori u. 34. Madarász irodapark I. em.)
 • postai úton (cím: 1138 Budapest, Tomori u. 34. Madarász irodapark I. em.) ,
 • telefaxon (fax szám: 06-1-201-6381),
 • valamint elektronikus levélben (e-mail cím: behajtas@rendezes-zrt.hu) megküldött panasz.

Szóban előterjesztett panasznak minősül a

 • személyesen (székhely: 1138 Budapest, Tomori u. 34. Madarász irodapark I. em.)
 • telefonon (telefonszám: 06-1-201-6382) közölt panasz.

A panaszt írásban mindenféle formai kényszer nélkül be lehet nyújtani minden munkanapon 8 órától 16 óráiga Társaság székhelyén.

Szóbeli panaszt minden munkanapon 8 órától 16 óráig a Társaság székhelyén lehet tenni, illetve telefonon keresztül a panaszt a 06-1-201-6382-es telefonszámon fogadjuk munkanapokon 8 és 16 óra között, illetve hétfőn 8 és 20 óra között.

A telefonos panaszbejelentés során a munkatársunkkal folytatott beszélgetések rögzítésre kerülnek, amelyről az ügyfelet a telefonbeszélgetés alkalmával tájékoztatjuk. Társaságunk a szóban közölt panaszokról készült hangfelvételt 5 évig őrzi meg. Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását székhelyünkön, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsájtjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát 25 napon belül.

 • Csak személyesen lehet panaszt benyújtani?

Nem, panaszt nem csak személyesen, hanem meghatalmazott útján is be lehet nyújtani Társaságunkhoz.

Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve más szervezet. Nem lehet meghatalmazott, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.

Mit kell tartalmaznia a meghatalmazásnak?

A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell

 • a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait,
 • aképviseleti jogosultság tartalmát (a képviselettel érintett ügylet azonosító adatait és a meghatalmazással érintett eljárás megjelölését)
 • a képviseleti jogosultság időbeli korlátait.

Általános jellegű meghatalmazás nem fogadható el.

Milyen formai követelmények vonatkoznak a meghatalmazásra?

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a meghatalmazás, ha azt a panaszos ügyfél azt saját kezűleg írja és aláírja, vagy a más által írt készített (pl: nyomtatott, gépelt) iratot saját kezűleg aláírja és az aláírását két tanú hitelesíti.

Társaságunk a honlapon elérhető meghatalmazás mintával segít az Ön eljárását.

 • Mit tartalmazzon a panaszbejelentés?

Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt teljeskörűen kivizsgálásra kerülhessen az Ön panasza, kérjük, a panaszával kapcsolatos minden lényeges információt szíveskedjen megadni.

Kérjük, hogy panaszába minden esetben tüntesse fel

 • a személyes adatait (név, lakcím, illetve levelezései cím)
 • a panasszal érintett szerződés számát
 • a panasz részletes leírását,

illetve kérjük, csatolja a panaszát alátámasztó dokumentumokat.

A panaszok előterjesztésének megkönnyítése érdekében Társaságunk lehetővé teszi, hogy az írásbeli panasz benyújtásához Ön a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett formanyomtatványt alkalmazza, amely Társaságunk honlapján is közvetlenül elérhető.

 • Mennyi időn belül kap választ a panaszára?

A szóbeli panaszát munkatársunk azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben orvosolja. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, munkatársunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek átadja, vagy azt telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz beérkezését követően legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg postai úton küldi meg az Ön részére.

Társaságunk köteles a panaszt a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül kivizsgálni, és azzal kapcsolatos álláspontját indokolással ellátva az Ön részére írásban megküldeni.

Amennyiben 30 napon belül bármely okból kifolyólag nem adható válasz, Társaságunk a késedelem okáról a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja Önt és lehetőség szerint megjelöli a vizsgálat befejezésének várható időpontját.

 • Mit tehet, ha nem ért egyet a panaszára adott válasszal?

Társaságunk célja, hogy minden lehetséges módon segítse Önt a panaszának megoldásában, azonban legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy Ön nem ért egyet a panasz kivizsgálásával.

Amennyiben Ön a panasz elutasításával nem ért egyet, vagy Társaságunk a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidőt nem tartotta be, Ön – amennyiben fogyasztónak minősül – az alábbiakhoz fordulhat:

a.) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; Ügyfélkapcsolati Információs Központ: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.; levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf.: 172; meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76.; telefon: +36-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

b.) Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; Ügyfélkapcsolati Információs Központ: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest; telefonszám: +36-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

c.) bíróság.


1) Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.


Kapcsolódó MNB tájékoztatás

Panasz bejelentésével kapcsolatban további információkat talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján, mely elérhetősége: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van. Az MNB hivatkozott oldalán a panasz bejelentéséhez használható további formanyomtatványok is elérhetőek.